История на клиниката

Клиниката по пневмология и фтизиатрия е наследник на фтизиатричната клиника, създадена през 1946 г. в бившето Гръдно отделение на Държавната болница. През 1952 г. Клиниката е пребазирана на територията на Болницата по белодробни болести и Фтизиатричния диспансер, а през 2000 г. тя се завръща на базата на Медицинския университет – като секция на Първа катедра по вътрешни болести. Основател на клиниката и временен ръководител е проф. д-р Б. Юруков, а в асоциациите на поколения възпитаници на Университета фтизиатрията се асоциира с имената на проф. Асен Шопов и проф. Димитър Димитров.
От вливането на секцията по пневмология и фтизиатрия в Първа катедра по вътрешни болести през 2000 г. досега са разработени и успешно защитени една дисертация за научна степен „доктор на науките “ – проф. П. Мандулова, и четири дисертации за придобиване на ОНС „доктор“ – доц. Вл. Ходжев: „Диспнеичните индекси и 6-минутният тест с ходене в комплексната оценка на хроничната обструктивна белодробна болест“; д-р Ан. Торосян – „Терапевтични проблеми, свързани с резистентността на М. tuberculosis в условията на директно обсервирана терапия – съкратени срокове“; д-р Ф. Щерев – „Социални, функционални и експериментални проучвания върху тютюнопушенето“; д-р Р. Иванчева – „Коморбидност при ХОББ. Влияние на ендогенни и екзогенни фактори“