Основни научни направления в Клиниката по пулмология!

Научната и приложната дейност на секция Пневмология и фтизиатрия е съсредоточена в следните основни направления:

  • ♦ Тютюнопушене сред учениците от пловдивските училища;
  • ♦ Комплексна оценка на функционалния капацитет – кардиопулмонални тестове с натоварване (КПТН), тестове с ходене (6МWD) и др.;
  • ♦ Резистентност на Микобактериум туберкулозис в Пловдивска област;
  • ♦ ХОББ и коморбидност;
  • ♦ Експериментален модел на локални промени в бели дробове на плъхове под въздействие на цигарен дим и геннотоксични ефекти върху костен мозък.

От създаването на първа Катедра по вътрешни болести през 2000 г. в секция Пневмология и фтизиатрия до сега са разработени и успешно защитени 2 дисертации за придобиване на образователна и научна степен “доктор” и 1 дисертация за научна степен “доктор на науките”.
В момента в секцията се работи по още две дисертации за придобиване на образователна и научна степен “доктор”.
Преподавателите от секцията работят по два вътреуниверситетски проекта.
Научната продукция на секция Пневмология и фтизиатрия през последните 5 години е: 26 публикации в българси списания и сборници, 3 публикации в чуждестранни списания с импакт фактор, 10 участия в монографии, 5 участия в учебни помагала, 17 участия в конгреси у нас и в чужбина.